A.S.E.M. / Cibernetică Statistică și Informatică Economică
Tehnologii Informaționale
Start | Prezentare | Specialități | Orar de serviciu | Ciclul I - Licență | Cercetarea științifică | Publicații      
  Specialitățile oferite: Ciclul I - Licență
Tehnologii informaţionale
Tehnologii informaţionale

Domeniul general de studii: 52. Inginerie şi activităţi inginereşti
Domeniul de formare profesională: 526. Ingineria sistemelor şi calculatoarelor
Specialitatea: 526.2. Tehnologii informaţionale
Titlul obţinut la finele studiilor: licenţiat în inginerie şi activităţi inginereşti

Tehnologiile informaţionale (TI) constituie un domeniu de importanţă deosebită pentru lumea modernă, ce se dezvoltă extrem de rapid, influenţând în mod esenţial eficienţa activităţii pe toate segmentele social-economice. Din multitudinea modurilor de realizare a TI menţionăm următoarele: proiectarea, elaborarea, dezvoltarea, implementarea şi întreţinerea instrumentelor software de procesare a datelor, informaţiilor, inclusiv introducerea, redactarea, înnoirea, verificarea, înregistrarea, stocarea, extragerea datelor - informaţiilor, prelucrarea şi transmiterea  cu sau fără implicarea diverselor proceduri de prelucrare a datelor.

Specialitatea TI, astăzi, are menirea să răspundă aspiraţiilor şi necesităţilor curente ale tuturor structurilor social-economice, începând cu firmele mici şi încheind cu întreprinderile-gigant. O societate prosperă nu poate exista fără nişte medii eficiente şi confortabile de comunicare, acestora revenindu-le poziţiile-cheie în asigurarea succesului scontat. Actualmente specialitatea TI este una vitală pentru asigurarea cu mijloace - instrumente moderne şi adecvate cerinţelor societăţii.

Viitorii specialişti în domeniul TI vor beneficia de predarea  unui şir de discipline menite să asigure cunoştinţe şi competenţe corespunzătoare cerinţelor înalte şi mereu în ascensiune. În acest context, menţionăm doar câteva dintre ele: programarea orientată obiect (limbaje de programare: C++, C#, PHP cu includerea HTML, CSS, JavaScript), Baze de date (SQL Server), Structuri de date si algoritmi, Programare Web (C#, PHP: HTML, JavaScript, pagini dinamice, interactive), Programarea aplicaţiilor Windows, Limbaje evoluate de programare (Platforma.NET),  Programarea aplicaţiilor încorporate,  Programarea aplicaţiilor distribuite, Medii interactive de programare, Sisteme informatice contabile etc. Obţinerea în cadrul studiilor a unor cunoştinţe şi competenţe practice de nivel înalt le va permite absolvenţilor să-şi valorifice aptitudinile şi capacităţile în elaborarea, dezvoltarea, implementarea, menţinerea  de aplicaţii şi mijloace informatice încorporate în cele mai diverse echipamente, cum ar fi: obiectele Internet (Internet objects) - dispozitive fizice şi virtuale, conectate la Internet cu facilităţi de procesare a datelor;  automobile;  telefoane mobile; echipamente de uz casnic; strunguri; linii automate etc.

Perspectivele unui specialist în domeniul TI presupun un spectru larg de oportunităţi. Referindu-ne la spaţiul de angajare în câmpul muncii, vom menţiona că pentru specialiştii TI, oricând şi oriunde, posibilităţile de lansare şi evoluţie în carieră sunt generoase, în special pentru cei din Republica Moldova, unde nivelul de utilizare a TI este considerat o problemă de importanţă statală. Deşi din punct de vedere politic s-au făcut paşi concreţi în direcţia dezvoltării societăţii informaţionale (de exemplu, a fost elaborat şi lansat conceptul Guvernarea Electronică), se impun şi acţiuni adecvate de promovare a acestor politici la nivel de universităţi specializate în domeniu şi de unităţi  social-economice. De aici rezultă şi cererea sporită de specialişti informaticieni de înaltă calificare. În acest contest, un rol primordial, în ascensiune continuă le va reveni specialiştilor în domeniul tehnologiilor informaţionale. Menţionăm, de asemenea, tehnologiile Cloud Computing ca o perspectivă excelentă pentru realizarea diverselor aplicaţii, în special în cadrul paginilor WEB dinamice sau/şi interactive.

TI este un domeniu cu ritmuri accelerate de dezvoltare. Pornind de la această particularitate, planurile de studii - lista disciplinelor predate, conţinuturile acestora, în fiecare an sunt revizuite, actualizate şi ajustate la situaţia reală, ţinându-se cont de evoluţia tehnologiilor respective atât la nivel local, cât şi la cel global. O astfel de abordare a procesului de instruire le  asigură viitorilor specialişti competenţe şi cunoştinţe adecvate standardelor internaţionale avansate în domeniul TI.
Limbile de studii: română, rusă.


Securitatea informaţională
Securitatea informaţională

Domeniul general de studii: 52. Inginerie şi activităţi inginereşti
Domeniul de formare profesională: 526. Ingineria sistemelor şi calculatoarelor
Specialitatea: 526.5. Securitatea informaţională
Titlul obţinut la finele studiilor: licenţiat în inginerie şi activităţi inginereşti

Securitatea informaţională, ca domeniu de studiu şi de activitate, se referă la mai multe funcţii, dintre care menţionăm asigurarea condiţiilor de protejare a persoanelor fizice, a mediului de afaceri şi a administraţiei publice privind resursele informaţionale. Esenţa securităţii constă în protejarea informaţiilor împotriva accesului neautorizat; coruperii; furtului, precum şi în  protejarea sistemelor informaţionale împotriva atacurilor care ar periclita funcţionarea corectă a acestora; în crearea condiţiilor de recuperare a datelor în cazul unor dezastre. Datele din reţelele de calculatoare globale, cum ar fi Internetul, sunt deosebit de vulnerabile în faţa infractorilor şi aceasta din cauza facilităţilor de acces larg la serviciile puse la dispoziţia unui număr foarte mare de utilizatori. Ariile, precum şi volumul şi diversitatea serviciilor acordate de reţelele informatice, se extind în ritmuri sporite. Deja există medii, activităţi încadrate în tehnologiile Cloud Computing care vor necesita o abordare specială în problemele ce ţin de securitate.

Situaţia pe piaţa muncii din Republica Moldova este foarte favorabilă pentru specialiştii din domeniul securităţii informaţionale. Este suficient să precizăm că în ultimul an un accent semnificativ s-a pus pe dimensiunea Guvernării Electronice, ceea ce va conduce în mod sigur spre creşterea cererii de specialişti în domeniul tehnologiilor informaţionale. Or acest aspect presupune, implicit, şi angajarea unui număr mare de specialişti în domeniul securităţii datelor din mediile informaţionale

Viitorilor specialişti, pe lângă disciplinele destinate pregătirii fundamentale, cum ar fi:matematică superioară, cercetări operaţionale, probabilităţi şi statistică matematică, sisteme de calcul, teoria sistemelor, analiza şi sinteza dispozitivelor numerice, matematică discretă, electronica, li se va oferi posibilitatea de a acumula competenţe şi cunoştinţe esenţiale din domeniile de Programare  (limbaje de programare: C++,C#,PHP cu includerea HTML, CSS, JavaScript), Baze de date (SQL Server), Structuri de date şi algoritmi, Programare Web (C#, PHP HTML, JavaScript, pagini dinamice, interactive), Programarea aplicaţiilor Windows, Limbaje evoluate de programare (Platforma.NET), Programarea aplicaţiilor încorporate,  Programarea aplicaţiilor distribuite, Medii interactive de programare. De asemenea, este asigurată predarea disciplinelor speciale caracteristice domeniului de securitate: Securitatea informaţională a administraţiei publice, Economia informaţională tenebră, Gestiunea securităţii informaţionale, Securitatea sistemelor informaţionale corporative, Auditul securităţii informaţionale, Guvernarea electronică, Produse program de asigurare a securităţii informaţionale etc. 

Perspectiva unui specialist în domeniul securităţii informaţionale (SecI), în prezent, în Republica Moldova, devine şi mai optimistă, ţinându-se cont de politicile de stat în favoarea Guvernării Electronice. Odată implementată, aceasta va spori considerabil numărul de specialişti bine pregătiţi în domeniul securităţii informaţionale, necesari în diverse domenii de activitate, inclusiv în instituţiile bancare. O atenţie la fel de mare se va acorda şi securităţii proceselor din tehnologiile Cloud Computing, care astăzi avansează rapid.

SecI, la fel ca şi TI, este un domeniu cu ritmuri intense de dezvoltare. Pornind de la această particularitate, planurile de studii - lista disciplinelor predate,  precum şi conţinutul lor, în fiecare an sunt revăzute, actualizate şi ajustate la evoluţia reală a tehnologiilor  în domeniu atât la nivel local, cât şi la cel mondial. O atare abordare le asigură viitorilor specialişti competenţe şi cunoştinţe adecvate standardelor internaţionale de dezvoltare a SecI.

Limbile de studii: română, rusă.

Discipline
Biblioteca

Start | Prezentare | Specialități | Orar de serviciu | Ciclul I - Licență | Cercetarea științifică | Publicații     
mun. Chisinau str. G. Banulescu-Bodoni, 59
blocul B, et.3, biroul: 307; tel. (+373 22) 402-948
www.ti.ase.md/ e-mail:
Realizare Viktor Axente
Concept al stilului corporativ pentru catedrele A.S.E.M. 
Perioada lansarii variantei electronice — aprilie 2013.